Informacja

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do Bursy na nowy rok szkolny   informujemy, że Projekt Organizacji Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2019/2020, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zamość, zakłada pracę placówki i opiekę nad wychowankami od niedzieli, od godz. 14.00 do piątku, do godz. 18.00, a w tygodniach z dniami wolnymi od dnia poprzedzającego dzień nauki, od godz. 14.00, do ostatniego dnia nauki w danym tygodniu, do godz. 18.00.

Oznacza to możliwość pobytu wychowanków w Bursie, z wyłączeniem weekendów i innych dni wolnych od nauki

 

Trwa rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2019/2020. więcej informacji  na REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020  lub w siedzibie Bursy.

 

Rekrutacja

 Terminarz naboru do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2019/2020.

Od dnia 08.07.2019 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do publicznych burs międzyszkolnych  na terenie miasta  Zamość na rok szkolny 2019/2020, adres  strony internetowej: http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/

Poniżej znajduje się dokładny harmonogram i zasady rekrutacji.

Przypominamy:

Kandydat powinien wejść do systemu rekrutacji elektronicznej i wypełnić wniosek.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikiem oraz wymaganymi dokumentami należy złożyć wyłącznie  w wybranej  bursie.

Wniosek można również otrzymać w wybranej bursie, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Upoważniony przez placówkę operator, wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane, zawarte w złożonym  wniosku. W takiej sytuacji można również otrzymać numer PIN, aby móc elektronicznie sprawdzić wynik rekrutacji.

1. Zasady i terminy kontynuacji zamieszkania


1. Wychowankowie bursy, którzy wyrażają wolę kontynuacji zamieszkania w bursie na kolejny rok szkolny, mają obowiązek złożyć deklarację kontynuacji zamieszkania w placówce (art. 153.ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

2. Deklarację można wypełnić i złożyć w bursie lub wypełnić w wersji elektronicznej, przez stronę internetową http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/, następnie wydrukowaną i podpisaną złożyć w bursie w dniach od 3 czerwca do 28 czerwca 2019 roku.

3. Potwierdzenie deklaracji kontynuowania zamieszkania nastąpi poprzez wpłatę zaliczki na wyżywienie za miesiąc wrzesień 2019 r. w wysokości  50 zł. na konto bursy do dnia 5 lipca 2019 roku.

4. Niezłożenie  deklaracji  w terminie lub niepotwierdzenie deklaracji kontynuowania zamieszkania poprzez nieuiszczenie wpłaty zaliczki na wyżywienie w określonym terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.
5. Do kontynuacji zamieszkania uprawniona jest osoba, która w chwili składania deklaracji jest wychowankiem bursy i mieszka w niej do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.

2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do burs na rok szkolny 2019/2020

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do bursy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 8 lipca

do 12 lipca

od  1 sierpnia

do 26  sierpnia 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do bursy i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15 lipca

 

27 sierpnia

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 lipca

 godz. 1200

28 sierpnia

godz. 1200

 

4.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

- W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice kandydata niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

- W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzice kandydata niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni  mogą wnieść do dyrektora bursy odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

od 31 lipca

 

 

od 30 sierpnia

5.

Potwierdzenie zakwaterowania, poprzez wpłatę zaliczki na wyżywienie za miesiąc wrzesień 2019 r. w wysokości 50 zł na konto bursy. Uwaga: Osoby korzystające z pomocy społecznej, zamiast wpłaty mogą przedstawić zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej, że ośrodek będzie pokrywał opłaty za wyżywienie osoby będącej wychowankiem bursy.

od 16 lipca

do 26 lipca

od 28 sierpnia

do 29 sierpnia

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

31 lipca

 godz. 1200

30 sierpnia

 godz. 1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2019/2020.

Regulamin Wychowanka

Klauzula informacyjna

  

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

 

Zapewniamy całodobową opiekę profesjonalnej kadry pedagogicznej, bezpieczeństwo dzięki całodobowemu monitorowaniu obiektu. OFERUJEMY: Pokoje 2, 3, 4 osobowe. Smaczne, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad z deserem, kolacja). Do dyspozycji mieszkańca:

· Pracownia komputerowa

· Siłownia

· Świetlice

· Biblioteka

· Czytelnia

· Boisko sportowe

· Stół do tenisa stołowego

· Internet bezprzewodowy w całym obiekcie

 

Dzięki współpracy z Bankiem Zachodnim WBK w ramach Programu "KARTA SZKOLNA" w bursie został  zainstalowany system dostępowy (UniCard) umożliwiający kontrolowane wejścia do bursy oraz wyjścia - otwieranie drzwi przy użyciu karty.

 

Placówka wyróżniona tytułami:

"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Szkoła Dobrych Praktyk"

"Szkoła Dobrze Wychowana"

Opłata za zakwaterowanie wynosi 47.00 zł. / słownie: czterdzieści siedem złotych/ miesięcznie. Opłaty za zakwaterowanie wnosi się do 20 każdego miesiąca na rachunek bankowy bursy.

Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 10.00 zł. /słownie: dziesięć złotych/. Opłaty za wyżywienie dokonuje się na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego wpłata dotyczy. Przy odbiorze karty żywieniowej należy udokumentować wniesioną opłatę za posiłki.

Wpłat dokonujemy na konto:

PKO BP O/Zamość 49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

/ z imieniem i nazwiskiem wpłacającego/.

 

 

{AG}sf{/AG}