Wizja i Misja

 

Misja Bursy:

 

Misją Bursy jest opieka, wychowanie i wspieranie wychowanków we wszechstronnym rozwoju zgodnie ze słowami Jana Pawła II:

 

„W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem… Ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

 

Wizja Bursy

  

Bursa jest nowoczesną placówką, zapewniającą wysoką jakość opieki i wychowania, umożliwiającą młodzieży osiągnięcie sukcesu edukacyjnego i życiowego.

 

Realizując Wizję i Misję Bursy :

 

1.Działalność opieramy na chrześcijańskim systemie wartości, takim jak dobro, prawda i piękno uczymy szacunku, tolerancji i otwartości na drugiego człowieka.

2.Zapewniamy wychowankom opiekę i bezpieczeństwo w bursie.

3.Przygotowujemy wychowanka do życia w rodzinie i społeczeństwie.

4.Wychowujemy w duchu patriotyzmu – przybliżamy historię  naszej ojczyzny, tradycję i kulturę narodową.

5.Propagujemy zdrowy styl życia – walczymy z nałogami, zachęcamy do uprawiania sportu i turystyki, umożliwiamy przyjemne spędzanie czasu wolnego.

6.Zapewniamy wszechstronny rozwój intelektualny – dajemy równe szanse w zdobywaniu wiedzy wszystkim wychowankom.

7.Kształtujemy wrażliwość estetyczną i artystyczną – umożliwiamy wychowankom rozwój talentów oraz ich indywidualnych zainteresowań organizując różne formy zajęć.

8.Stosujemy różne metody aktywizujące wychowanka – umacniamy pogląd, że kształcenie i wychowanie jest procesem trwającym całe życie.

9.Jesteśmy otwarci na szeroką współpracę z rodzicami i najbliższym środowiskiem.

10.Wspieramy rozwój samorządności uczniowskiej.

11.Pogłębiamy wiedzę o własnym regionie i współuczestniczymy w pielęgnowaniu jego tradycji.

12.Współdziałamy z instytucjami wspierającymi działalność bursy.

13.Zapewniamy  kwalifikowaną i ustawicznie doskonalącą się kadrę pedagogiczną.